VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim pri uzatváraní zmluvných vzťahov v elektronickom obchode (eshop) prevádzkovanom predávajúcim na internetovej stránke www.marionnaud.sk. Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka v objednávacom formulári a odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa s VOP detailne a v plnom rozsahu oboznámil a tiež, že s nimi bezvýhradne súhlasí.

I. Úvodné ustanovenia

  1. Predávajúcim a prevádzkovateľom webovej stránky www.oxyextensions.sk je spoločnosť Denis Andersen s.p., so sídlom II. Prekomorske Brigade 20, Koper 6000 Slovinsko, IČO: 6270387000, IČ DPH: SI38570971, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Koper, (ďalej len „predávajúci“). Adresa elektronickej pošty predávajúceho je: info@oxyextensions.sk. Telefónne číslo predávajúceho: +386 30 403 215 (Whatsapp). Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na webovej stránke www.oxyextensions.sk.
  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru cez e-shop umiestnený na webovej stránke www.parfems.sk. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.
  3. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Denis Andersen s.p. ako predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod bližšie špecifikovaným v čl. VI. ods. 4 VOP a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP.
  4. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Denis Andersen s.p. ako predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod bližšie špecifikovaným v čl. VI. ods. 4 VOP a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP.
  5. Kupujúcim môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby.
  6. Predávajúci je prevádzkovateľom webovej stránky www.oxyextensions.sk ako systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie (ďalej len ,,internetový obchod,,).
  7. Pred vyplnením objednávky na webovej stránke https://www.oxyextensions.sk/ je kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s obchodnými podmienkami“.
  8. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
  9. Tovarom sa rozumejú produkty / výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu.
  10. Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúcich:
Denis Andersen s.p., 
II. Prekomorske Brigade 20, 6000 Koper
Slovinsko
Tel.: +386 30 403 215 (Whatsapp) v pracovných dňoch: od 09:00 do 16:00 hod
E-mail: info@oxyextensions.sk

II. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

  1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania elektronickej objednávky kupujúcim na e-shope predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku prostredníctvom internetového obchodu. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Kupujúci svojou objednávkou zaslanou predávajúcemu prejaví záujem o kúpu určitého tovaru za predpokladu, že kupujúci vyplnil správne a úplne všetky potrebné údaje uvedené v objednávke prostredníctvom internetového obchodu.
  2. V objednávke kupujúceho musí byť vždy uvedené:
– fakturačné údaje kupujúceho (meno a priezvisko/názov, trvalý pobyt/sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, zápis v príslušnom registri), – emailovú adresu kupujúceho, – kto za kupujúceho vyplnil objednávku s uvedením mena a priezviska a kontaktných údajov, – požadovaný druh tovaru a požadované množstvo tovaru – spôsob doručenia.
  1. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia správne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky elektronickou formou, t.j. e-mailom zaslaným predávajúcim (ďalej len ,,akceptácia,,). V tomto e-maile o akceptácii objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy, Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy,prípadne link v e-maily na tieto informácie a dokumenty. Ak je objednávka odsúhlasená predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. IV. VOP. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah e-mailu o akceptácii objednávky predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@oxyextensions.sk.
  2. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z.. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.
  3. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.
  4. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené v čl. V. týchto VOP a v právnych predpisoch SR. Prílohou týchto VOP je aj Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) – tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností predávajúcim, vrátená.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

   1. Kúpna cena tovarov je uvedená v internetovom obchode. Všetky ceny sú zmluvné.
   2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva tovar v internetovom obchode za odplatu a v prípade objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru – poštovné podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy).
   3. V internetovom obchode sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. .
   4. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo určenú dobu.
   5. Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú uvedené v mene Euro. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na parfems.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na hodinkar.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.
   6. Kúpna cena je splatná bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode alebo na dobierku.
   7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu.
   8. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR.
   9. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dodanie tovaru – poštovné, podľa platného cenníka predávajúceho. Tieto náklady mu budú účtované súčasne s kúpnou cenou tovaru. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch na dodanie tovaru – poštovné sú jednoznačne uvedené v procese objednania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia.

IV. Dodacie podmienky

   1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, kvality a v množstve, tak ako je uvedené v objednávke/ kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a podľa týchto VOP so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru v štátnom jazyku, ďalej daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru.
   2. Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky internetového obchodu v poradí, v akom sú mu doručované. Základná dodacia lehota na objednaný tovar je 2-7 dní odo dňa akceptácie elektronickej objednávky predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípade vybraných tovarov.
   3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť lehoty dodania tovaru v prípade dodatočných požiadaviek kupujúceho, ak tieto budú akceptované zo strany predávajúceho.
   4. Ak predávajúci nemôže objednaný tovar kupujúcemu dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
   5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v internetovej objednávke ako miesto dodania tovaru.
   6. Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu (alebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru) resp. odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru.
   7. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s prepravcom tovaru, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu a/alebo prepravcovi tovaru v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.
   8. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdzuje pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušenie obalu a kompletnosť a celistvosť prebratého tovaru.
   9. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky a či bola dodaná zásielka kompletne, najmä počet balíkov/zásielok.. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Ak kupujúci nevznesie námietky k neúplnej alebo poškodenej zásielke a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom pri dodaní tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru zistiteľné pri prevzatí tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované
   10. V prípade znemožnenia či sťaženia dodávky tovaru zavinením tretích osôb (štrajky prepravcov, zásahy orgánov colnej správy a iné) alebo v prípade výskytu okolností objektívnej povahy znemožňujúcich dodávku („vyššia moc“ – prírodné katastrofy, vojnový stav, politické a ekonomické rozhodnutia a pod.) sa dodacia lehota automaticky predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia či sťaženia; nároky kupujúceho na náhradu škody v dôsledku omeškania predávajúceho s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP sa vylučujú.
   11. Predávajúci je oprávnený odmietnuť resp. pozastaviť dodanie tovaru, v prípade ak kupujúci je v omeškaní s úhradou splatného záväzku voči predávajúcemu. Ak kupujúci svoje záväzky neuhradí do 5 dní od odmietnutia resp. pozastavenia dodania tovaru, je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade predávajúcemu vzniknú a zaväzuje sa ich uhradiť v celom rozsahu.
   12. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

V. Platba a dodanie tovaru

Možnosti zaplatenia tovaru sú:
   • Dobierkou
   • Prevodom na náš účet
   • Kartou
   • Paypalom

VI. rátenie tovaru do 14 dní

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho – odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo podľa §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČO). Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok:
   • tovar nesmie javiť známky používania alebo opotrebovania
   • tovar musí byť kompletný vrátane originálneho obalu a všetkého príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky aj prípadné bonusy
   • tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený
   • spoločne s vráteným tovarom je potrebné zaslať tiež originál alebo kópiu faktúry
   • písomné odstúpenie musí byť dodané najneskôr 14. deň po fyzickom prevzatí tovaru zákazníkom (ideálne rovno spolu s tovarom)
   • tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takáto zásielka nemôže byť z našej strany prijatá
   • v lehote najneskôr 14 dní od obdržania tovaru nás písomným podpísaným odstúpením od zmluvy informujte o zámere vrátiť tovar, do listu uveďte meno a adresu a číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí – vraciame iba formou bankového prevodu na účet
   • Ak uplatní kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy, má predávajúci právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. V prípade, že je potrebné tovar uviesť do pôvodného stavu či prebaliť má predávajúci nárok aj na uhradenie týchto vynaložených nákladov.
Korešpondenčná adresa pre vrátenie tovaru a zaslanie odstúpenia od zmluvy:
OxY Extensions 
Denis Andersen s.p.
II. Prekomorske Brigade 20
6000 Koper
Slovinsko
Pri súčasnom splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám zašleme vopred dohodnutým spôsobom čiastku za tovar a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní písomného odstúpenia od zmluvy. Formulár pre vrátenie tovaru ku stiahnutie tu.

VII. Záverečné ustanovenia

   1. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a predávajúci sa zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak.
   2. Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú zverejnené na web stránke predávajúceho a v internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho.
   3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP v prípade zmeny zákonnej úpravy a v prípade zmien na strane predávajúceho, spočívajúcich v zmene ekonomického, podnikateľského a technického prostredia alebo zmien paramatrov daného obchodu. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho. V prípade zmeny týchto VOP, vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi podľa týchto VOP platných a účinných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
   4. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.oxyextensions.sk
V Koper, dňa 03.12.2018